Τηλεφωνήστε μας213-0272695, 6984-137030

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε 1έτος από την ημερομηνία κατασκευής τους και τότε μόνο.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 η αναγόμωση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους και τότε μόνο.

Υδραυλική Δοκιμή Πυροσβεστήρων
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 η υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους και τότε μόνο. )

Οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης , γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει στην χώρα μας και περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 52/ Β’/20.01.2005
 Κ.Υ.Α. 618/43) και ΦΕΚ 1218/ Β’/01.09.2005 (Τροποποίηση 17230/671 ).


Συνοπτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν :

•    Παραλαβή των πυροσβεστήρων απο το χώρο σας και μεταφορά προς το εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου.
•    Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στη φιάλη.
•    Αφαίρεση κλείστρων.
•    Έλεγχος μανόμετρου, σπειρωμάτων, σκόνης κλπ.
•    Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός.
•    Αναγόμωση ( αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται.
•    Υδραυλική δοκιμή ( αν απαιτείται )
•    Αλλαγή δακτυλίων.
•    Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα τέτοιας διαμέτρου που να μην αφαιρείται χωρίς την εξαγωγή του κλείστρου. Ο δακτύλιος είναι υποχρεωτικός από 1/09/2008 με ε-γκύκλιο του ΥΠ.ΑΝ.
•    Επανατοποθέτηση του κλείστρου και παροχή πίεσης αζώτου.
•    Τοποθέτησης της πινακίδας ελέγχου.
•    Συμπλήρωση του εντύπου μητρώου συντήρησης.
•    Παράδοση των πυροσβεστήρων συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση     Ν.1599/86