Τηλεφωνήστε μας213-0272695, 6984-137030
  • Αρχική
  • Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας

 

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, πρέπει να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας. (Π.Δ. 17/96, αρθο 4,παράγραφοι 1 και 2). 

 Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητά τους σε τρείς κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β (μέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα). Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται με το Π.Δ. 294/88 άρθο 2.

 Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στα άρθα 6 και 7 του Ν. 1568/85 και στο Π.Δ 17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς στον εργοδότη ενώ επίσης ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

O Tεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια, την υγιεινή της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται απο την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου , η οποία είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση εφόσον αυτή απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο.